Love & Neon

Regulamin

Warunki umowy.

 

§1. Informacje podstawowe

 1. Serwis dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.loveandneon.pl   jest prowadzony przez Aleksandrę Molendę prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LOVE&NEON Aleksandra Molenda z siedzibą w Bobrowcu, ul. Wilgi 2, NIP: 7123166026, zwaną dalej LOVE&NEON.
 2. Podmiot korzystający z usług LOVE&NEON Aleksandra Molenda nazywany jest dalej Klientem.
 3. Wspólnie LOVE&NEON oraz Klient są nazywani dalej Stronami.
 4. Przedmiotem wynajmu oraz prac graficznych są: dekoracje i atrakcje na przyjęcia, czyli napisy led, żarówkowy księżyc, audio księga gości, gazeta weselna, plakat weselny, pastelowy maluch.
 5. Niniejszy dokument określa prawa i obowiązki Klienta oraz LOVE&NEON oraz zasady korzystania z wypożyczalni LOVE&NEON Aleksandra Molenda.

§2. Zasady rezerwacji

1. Klient wybiera interesujący go produkt z dostępnej oferty.

2. Po wypełnieniu formularza rezerwacyjnego i akceptacji regulaminu, Klient automatycznie otrzymuje maila zwrotnego z informacją o dostępności produktu.

3. Do 2 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza rezerwacyjnego i akceptacji regulaminu LOVE&NEON przesyła e-mailowe potwierdzenie rezerwacji. W wiadomości e-mail Klient otrzymuje szczegóły dotyczące rezerwacji, dane do przelewu zaliczki.

4. Umowę pomiędzy Stronami uważa się za zawartą na zasadach określonych w regulaminie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) Zamawiający zaakceptował warunki regulaminu przy składaniu zapytania ofertowego;

b) Wynajmujący potwierdził dostępność terminu;

c) Zamawiający opłacił zaliczkę w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania informacji o dostępności produktu. 

Pozostałą do zapłacenia za wynajem/pracę graficzną kwotę należy zapłacić najpóźniej do 2 dni roboczych przed datą uroczystości wskazaną przez Zamawiającego w formularzu, przesyłając na adres e-mail: kontakt@loveandneon.pl potwierdzenie przelewu.

 

§3. Dostawa i zwrot produktów

 1. Wypożyczenie produktów z oferty LOVE&NEON odbywa się poprzez dostawę firmą kurierską lub odbiór osobisty z lokalizacji LOVE&NEON, tj. 05-083 Wyględy koło Warszawy lub 05-503 Bobrowiec koło Piaseczna. Produkty, których LOVE&NEON nie wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej to żarówkowy księżyc oraz pastelowy maluch.
 2. Wysyłka firmą kurierską następuje nie później niż 2 dni przed datą imprezy, chyba że Strony ustaliły pisemnie inaczej. Wysyłka firmą kurierską jest dodatkowo płatna. Kwota jest przedstawiona w ofercie wypożyczalni i pokrywa ją Klient, natomiast za zamówienie transportu odpowiada LOVE&NEON chyba, że strony pisemnie ustaliły inaczej. 
 3. Zwrot dekoracji odbywa się zazwyczaj w pierwszy dzień roboczy po imprezie chyba że Strony ustaliły pisemnie inaczej. W przypadku zwrotu firmą kurierską – za zamówienie kuriera na odbiór dekoracji odpowiada LOVE&NEON, natomiast płatność za usługę transportową pokrywa Klient chyba, że Strony ustaliły pisemnie inaczej.
 4. LOVE&NEON nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia firmy kurierskiej i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas przesyłki. Odpowiedzialność spoczywa na dostawcy usługi transportowej.
 5. Po dostawie produktów do Klienta, Klient ma obowiązek przy kurierze sprawdzić zawartość przesyłki i w razie podejrzeń uszkodzenia spisać stosowny protokół, zdrobić zdjęcia oraz niezwłocznie (telefonicznie lub mailem) poinformować LOVE&NEON o sytuacji. W ciągu 24h od dostawy kurierem Klient ma obowiązek sprawdzić czy produkt prawidłowo działa. W przypadku uwag zgłasza je do LOVE&NEON. Brak zgłoszonych uwag do 24h po otrzymaniu produktu do LOVE&NEON oznacza, że Klient nie zgłasza żadnych zastrzeżeń do produktu.
 6. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu artykułów dekoracyjnych przez Klienta  zostaje naliczona kara w wysokości 30% całkowitej kwoty zamówienia za każdy dzień zwłoki.
 7. Produkty powinny wrócić do LOVE&NEON w takim samym stanie, ze wszystkimi dodatkowymi elementami, z którymi Klient je otrzymał. W przypadku:
 • napisów led: led, zasilacz, opakowanie, szpulka z żyłką. 
 • audio księgi gości: telefon, instrukcja obsługi, zasilacz, powerbank. 
 • żarówkowego księżyca: księżyc, zapasowe żarówki, przedłużacz. 

 

 

§4. Produkty i ich wykorzystanie

 1. Napisy led: posiadają w zestawie zasilacz oraz żyłkę do montażu. Napisy można wieszać za pomocą żyłki o odpowiednim udźwigu, drucików florystycznych. Napisów nie można wieszać na taśmę, taśmy dwustronne! Montaż napisu powinien odbywać się ostrożnie, we dwie osoby. 
 2. Audio księga gości: telefon przed imprezą należy podłączyć do zasilania elektrycznego bądź za pomocą powerbank. Należy podnieść słuchawkę, powinno pojawić się nagranie powitalne. Jeżeli go nie słychać, tzn. że telefon został źle podłączony. LOVE&NEON rekomenduje ustawić audio księgę gości np. na patio, na korytarzu, holu, przed salą weselną, nie bezpośrednio przy orkiestrze czy Dj’u. Klient zobowiązuje się eksploatować urządzenie wyłącznie na własny koszt i zgodnie z zasadami prawidłowej eksploatacji. Na 2 tygodnie przed uroczystością Klient zobowiązuje się do dostarczenia LOVE&NEON nagrania na powitanie uczestników uroczystości, które będzie nagrane na urządzeniu. Po imprezie LOVE&NEON prześle Klientowi nagranie w formie linku i/lub przekaże je na pendrivie. 
 3. Żarówkowy księżyc – urządzenie działa poprzez podłączenie do zasilania elektrycznego.W przypadku dostawy, montażu po stronie LOVE&NEON, Klient zobowiązuje się do wskazania LOVE&NEON miejsca, w którym produkt ma stać. Produkt służy tylko i wyłącznie do celów dekoracyjnych, tym samym Klient zobowiązuje się w imieniu swoim oraz innych uczestników imprezy do nie dotykania, nie siadania na przedmiot najmu i nie wystawiania go na zewnątrz i nie narażania na działanie warunków atmosferycznych. Przedmiot może być stosowany tylko w pomieszczeniu zamkniętym. W momencie przekazania przedmiotu przez LOVE&NEON do Klienta, odpowiedzialność za przedmiot wynajmu i przestrzeganie zasad bezpiecznego stosowania przedmiotu spoczywa na Kliencie.
 4. Pastelowy maluch – samochód retro dostępny do wynajęcia na sesje plenerowe, dostępny w Śwodniku koło Lublina.
 5. Klient zobowiązuje się do ochrony przedmiotów najmu przed dewastacją i zniszczeniem. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń wynajętych towarów, wymagających naprawy w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użycia lub nadużycia ze strony Klienta, Klient ponosi koszt takiej naprawy. Jeśli przedmiot wynajmu uległ zniszczeniu i naprawa nie jest możliwa, LOVE&NEON zastrzega sobie prawo do przekierowania kosztów wytworzenia nowego przedmiotu na koszt Klienta.
 6. Gazeta weselna – gazeta weselna „Wedding news” jest projektem biało-czarnej gazety, która jest drukowana na papierze o gramaturze min. 80 g. Gazeta weselna „Wedding news” zostanie przygotowana przez LOVE&NEON. W skład prac LOVE&NEON wchodzi:
 7. Opracowanie tekstów napisanych przez Klienta i przesłanie ich drogą mailową w wyznaczonym terminie;
 8. Korekta tekstów;
 9. Przygotowanie szablonu;
 10. Wydruk gazety i przekazanie Klientowi w ustalonej formie.
 11. Plakat weselny – plakat weselny jest projektem graficznym, który jest drukowany w 2 lub 4 paskach na papierze 800 g lub materiale blockout. W skład prac LOVE&NEON wchodzi:
 • Opracowanie tekstów napisanych przez Klienta i przesłanie ich drogą mailową w wyznaczonym terminie;
 • Korekta tekstów;
 • Przygotowanie szablonu;
 • Wydruk plakatu i przekazanie Klientowi w ustalonej formie.

 

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez Wypożyczalnię należy kierować na adres e-mailowy wypożyczalni: kontakt@loveandneon.pl
 2. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, datę zamówienia, informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Zamawiającego.
 3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń transportowych lub niezgodności towaru z zamówieniem należy zgłaszać w dniu otrzymania przesyłki.
 4. Wynajmujący udziela odpowiedzi nie później niż do 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

 

§6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Wynajmującym za pośrednictwem strony internetowej www.loveandneon.pl, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Po tym czasie Wynajmujący zwraca pełną płatność na konto Zamawiającego. Nie dotyczy to produktów personalizowanych. 
 2. Aby Zamawiający mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Wynajmującego  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Zamawiający wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§7. Postanowienia końcowe:

 1. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, gdyby przedmiot najmu uległ z przyczyn od Stron niezależnych zniszczeniu lub uszkodzeniu lub zagubieniu. 
 2. Klient zobowiązuje się w terminie do 24h po otrzymaniu przedmiotu najmu zgłosić wszelkie ewentualne zastrzeżenia. Po tym czasie wszelkie uwagi nie będą uwzględniane i uznaje się, że Klient otrzymał produkt pełnowartościowy.
 3. LOVE&NEON nie będzie odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację zamówienia.
 4. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji usługi. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z LOVE&NEON w celu realizacji usługi (np. firmy kurierskie).
 5. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac Strony będą rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku możliwości porozumienia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego właściwego dla siedziby LOVE&NEON.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w umowie jest ALEKSANDRA MOLENDA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LOVE&NEON ALEKSANDRA MOLENDA, ul. Wilgi 2, 05-502 Bobrowiec NIP: 7123166026, REGON: 525806811. Kontakt z administratorem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: [kontakt@loveandneon.pl]. Dane zawarte w umowie są przetwarzane w celu odpowiadania na zapytania, dokonywania ustaleń z klientami, zawierania i realizacji umów, jak również ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Mają Państwo w szczególności prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych i przysługujących praw znajdą Państwo w Polityce Prywatności: https://tr.ee/WlDzBLszTg.